30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1325 قانون مدنی

درد دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی میتواند حکم بدعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید.

error: