30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1323 قانون مدنی

امارات قانونی در کلیه دعاوی اگر چه از دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نیست معتبر است مگر آنکه دلیل بر خلاف آن موجب باشد.

error: