30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1321 قانون مدنی

اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته میشود:

error: