30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1320 قانون مدنی

شهادت برشهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل وفات یافته یا بواسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره نتواند حاضر شود.

error: