30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1319 قانون مدنی

در صورتیکه شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود بر خلاف شهادت داده است بشهادت او ترتیب اثر داده نمیشود.

error: