30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1318 قانون مدنی

اختلاف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشند اشکالی ندارد.

error: