30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1317 قانون مدنی

شهادت شهود باید مفادا” متحد باشد، بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتیکه از مفاد اظهارات آنها قدر متقینی بدست آید.

error: