30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1316 قانون مدنی

شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد.

error: