30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1315 قانون مدنی

شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه بطور شک و تردید.

error: