30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1313 قانون مدنی

در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است.

تبصره 1 – عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.

تبصره 2 – شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند‌پذیرفته نمی‌شود.

error: