30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1309 قانون مدنی

در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی گردد.

error: