30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1301 قانون مدنی

امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء کننده دلیل است.

error: