30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1300 قانون مدنی

در مواردی که دفتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او سندیت دارد.

error: