30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 130 قانون مدنی

کسی حق ندارد خانه خود را به فضای خانه همسایه بدون اذن او خروجی بدهد و اگر بدون اذن خروجی بدهد ملزم به رفع آن خواهد بود.

error: