30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1299 قانون مدنی

دفتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب نمیشود :

1- در صورتیکه مدلل شود اوراق جدیدی بدفتر داخل کرده‌اند یا تراشیدگی دارد.

2- وقتی که در دفتر بی ترتیبی و اغتشاشی کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد.

3- وقتی که بی اعتباری دفتر سابقا” بجهتی از جهات در محکمه مدلل شده باشد.

error: