30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1294 قانون مدنی

عدم رعایت مقررات راجعه بحق تمبر که به اسناد تعلق میگیرد سند را از رسمیت خارج نمی کند.

error: