30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1290 قانون مدنی

اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد.

error: