30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1289 قانون مدنی

غیر از اسناد مذکور در ماده1287 سایر اسناد عادی است.

error: