30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1288 قانون مدنی

مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.

error: