30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1286 قانون مدنی

سند بر دو نوع است : رسمی و عادی.

error: