30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1285 قانون مدنی

شهادتنامه سند محسوب نمیشود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.

error: