30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1284 قانون مدنی

سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل اسستناد باشد.

error: