30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1281 قانون مدنی

قید دین در دفتر تجار بمنزله اقرار کتبی است.

error: