30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1280 قانون مدنی

اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است.

error: