30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 128 قانون مدنی

هیچیک از صاحبان طبقه تحتانی و غرفه فوقانی نمیتواند دیگری را اجبار به تعمیر یا مساعدت در تعمیر دیوارها و سقف آن بنماید.

error: