30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1278 قانون مدنی

اقرار هر کس فقط نسبت بخود آن شخص و قائم مقام نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی که قانون آنرا ملزم قرار داده باشد.

error: