30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1276 قانون مدنی

اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت.

error: