30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1275 قانون مدنی

هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود.

error: