30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1274 قانون مدنی

اختلاف مقر مقرله در سبب اقرار مانع صحت اقرار نیست.

error: