30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1272 قانون مدنی

در صحت اقرار تصدیق مقرله شرط نیست لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت.

error: