30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1271 قانون مدنی

مقرله اگر بکلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگر فی الجمله معلوم باشد مثل اقرار برای یکی از دو نفر معین صحیح است.

error: