30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1270 قانون مدنی

اقرار برای حمل در صورتی مؤثر است که زنده متولد شود.

error: