30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 127 قانون مدنی

پله فوقانی ملک صاحب طبقه فوقانی محسوب است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

error: