30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1269 قانون مدنی

اقرار به امری که عقلا” یا عادتا” ممکن نباشد و یا بر حسب قانون صحیح نیست اثری ندارد.

error: