30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1268 قانون مدنی

اقرار معلق مؤثر نیست.

error: