30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1267 قانون مدنی

اقرار بنفع متوفی درباره ورثه او مؤثر خواهد بود.

error: