30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1266 قانون مدنی

در مقرله اهلیت شرط نیست لیکن بر حسب قانون باید بتوان دارای آنچه که بنفع او اقرار شده است بشود.

error: