30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1265 قانون مدنی

اقرار مدعی افلاس و ورشکستگی در امور راجعه به اموال خود بملاحظه حفظ حقوق دیگران منش اثر نمی شود. تا افلاس یا عدم افلاس او معین گردد.

error: