30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1264 قانون مدنی

اقرار مفلس و ورشکسته – سبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست.

error: