30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1263 قانون مدنی

اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست.

error: