30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1262 قانون مدنی

اقرار کننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد و مکره مؤثر نیست.

error: