30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1261 قانون مدنی

اشاره شخص لال که صریحا” حاکی از اقرار باشد صحیح است.

error: