30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1260 قانون مدنی

اقرار واقع میشود بهر لفظی که دلالت بر آن نماید.

error: