30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1259 قانون مدنی

اقرار عبارت است از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.

error: