30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1258 قانون مدنی

دلائل اثبات دعوی از قرار ذیل است :

1- اقرار.

2- اسناد کتبی.

3- شهادت.

4- امارات.

5- قسم.

error: