30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1257 قانون مدنی

هر کس مدعی حقی باشد باید آنرا اثبات کند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر به عهده او است.

error: