30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1256 قانون مدنی

رفع حجر هر محجور باید در دفتر مذکور در ماده 1226 و در مقابل اسم آن محجور قید شود.

قانون مدنی

جلد سوم – در ادله اثبات دعوی

error: