30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1253 قانون مدنی

پس از زوال سبب که موجب تعیین قیم شده قیمومت مرتفع میشود.

error: