30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1252 قانون مدنی

در مورد ماده قبل اگر قیم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعی العموم یا نماینده و اطلاع ندهد مدعی العموم میتواند تقاضای عزل او را بکند.

error: