30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1249 قانون مدنی

اگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل میشود.

error: